Επεξεργασία νερού χρήσης και πόσιμου
  • Απολύμανση
  • Αποσκλήρυνση
  • Aντίστροφη Όσμωση
  • Αφαλάτωση
  • Απιονισμός 
  • Χημικά συστημάτων επεξεργασίας νερού (ρητίνες αποσκληρυντών,
    αντικαθαλατωτικά - καθαριστικά – υλικά συντήρησης μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης ) 
  • Χημικά επεξεργασίας νερού κυκλωμάτων θέρμανσης & ψύξης  (αφαιρετικά αλάτων και σκουριών, διασπορικά, δεσμευτικά σκληρότητας, αντιδιαβρωτικά)
  • Φυσικοχημική επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών λυμάτων